Razvoj koncepta socijalnog preduzetništva u opštinama Nova Crnja, Žitište i Sečanj

28. novembra 2023.

Opštine Nova Crnja, Žitište i Sečanj, u partnerstvu sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj-Banat realizuju projekat „Razvoj koncepta socijalnog preduzetništva u opštinama Nova Crnja, Žitište i Sečanj“

Šta bi bilo kada bi postojao koncept koji može odgovoriti na zahteve tržišta, a u isto vreme i pobrinuti se da potrebe socijalno ugroženih grupa, potrebe zajednice i ekonomski interes budu podjednako zastupljeni kao sastavni deo funkcionisanja zdrave i napredne zajednice? Uskladiti višestruke interese i realizovati minimalizaciju nejednakosti koje definišu društvo je zadatak koji koncept socijalnog preduzetništva uspešno rešava u onim zemljama u kojima je to već sada prepoznata, priznata i primenjena praksa. Narodna skupština Republike Srbije je u februaru 2022. godine usvojila izuzetno važan dokument, Zakon o socijalnom preduzetništvu, koji predstavlja polazište i afirmaciju za dalje delovanje i podršku ovakvom modelu poslovanja u našoj zemlji.
Budući da od socijalnog preduzetništva najviše koristi imaju upravo lokalne zajednice, potrebno je da jedinice lokalne samouprave u Srbiji počnu da samostalno rade na kreiranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva, u okviru svojih zakonskih nadležnosti i uz kreativnu upotrebu resursa kojima raspolažu.


Većina opština u ruralnim oblastima danas se suočava sa odlivom stanovništva, devastiranjem infrastrukture i nezainteresovanošću investitora za ulaganjima. Opštine Nova Crnja, Žitište i Sečanj posebno su pogođene tranzicionim posledicama, te upravo iz toga proizilazi svrha ovog projekta, a to je da se kroz razvoj koncepta socijalnog preduzetništva pripadnici društveno osetljivih grupa, više uključe u lokalne društveno-ekonomske tokove, čime će dati doprinos ostvarenju određenih društvenih koristi, ali i većem sopstvenom, kao i blagostanju svojih porodica.
U narednom periodu obaviće se razgovori i konsultacije sa predstavnicima lokalnih samouprava i drugim zainteresovanim stranama iz svih sektora u lokalnim zajednicama (javni, civilni i poslovni) i predstaviti im predlog za kreiranje stimulativnog okruženja za podršku razvoju socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, upoznati ih sa specifičnostima ovog modela poslovanja i koristima koje od toga mogu imati lokalne zajednice i mogućim merama koje mogu da preduzmu da bi pružile podršku njegovom razvoju u budućnosti.
Nosilac projekta je opština Nova Crnja, a ukupna vrednost projekta iznosi 1.884.000,00 dinara, od čega 80% sufinansira Ministarstvo za ravnomerni regionalni razvoj.
Rok za realizaciju projektnih aktivnosti je kraj decembra 2023. godine

SMS Oglasi

Ukucajte OGL napravite razmak tekst vašeg oglasa i sve to pošaljite na 2399.
Oglasi se emituju 5 puta u toku dana, u sedećim terminima: 08:08, 10:10, 12:12, 15:15, 17:17.
Cena oglašavanja za jedan dan iznosi 300 din + PDV.